0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

1

Thông tin mở tài khoản

2

Hợp đồng đăng ký mở tài khoản

3

Thỏa thuận giao dịch hàng hóa

4

Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro

5

Đăng ký phần mềm CQG

 1. Nội dung

Hợp đồng đăng ký mở tài khoản này (gọi tắt là “Hợp đồng”) đưa ra các điều khoản và điều kiện mà trong đó Công ty Cổ phần dịch cụ HT Việt Nam (gọi tắt là “HTS”) sẽ chấp nhận mở tài khoản giao dịch cho người ký tên dưới đây (“Khách hàng”) và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong việc đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp đồng đang được niêm yết trên Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (gọi tắt là “MXV”).

 1. Luật tham chiếu

Hợp đồng và Thoả thuận liên quan đến Tài khoản này phải tuân theo:

 1. Luật thương mại 2005; Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 2. Tất cả các Điều lệ, quy chế, quy tắc hay quy trình được xây dựng và ban hành bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam;
 3. Tất cả các văn bản Luật có liên quan, sau đây được gọi chung là “Luật tham chiếu”.
 1. quỹ

Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo đạt tối thiểu ở mức ký quỹ duy trì. Bởi khi tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng giảm về dưới mức ký quỹ duy trì (trong điều kiện thị trường và/hoặc thời gian cho phép) HTS/MXV có thể sẽ gửi Thông báo yêu cầu Khách hàng nộp bổ sung tiền ký quỹ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khách hàng đồng ý rằng, khi nhận được yêu cầu này, Khách hàng phải nhanh chóng nộp tiền bổ sung vào tài khoản theo đúng yêu cầu của HTS/MXV. Trong điều kiện thị trường cho phép, HTS/MXV sẽ nỗ lực tối đa để Thông báo cho Khách hàng về các cuộc gọi bổ sung ký quỹ. Thông báo trên có thể được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại, bằng thư điện tử hoặc thông báo danh nghĩa về sự thiếu hụt lượng tiền ký quỹ hoặc bằng cách khác trên các báo cáo xác nhận hàng ngày. Khách hàng sẽ được phép có một khoảng thời gian hợp lý để nộp tiền ký quỹ bổ sung vào tài khoản cho HTS.

“ KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ” CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÓ THỂ LÀ MỘT (1) GIỜ, HOẶC HƠN MỘT (1) GIỜ NẾU ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.

Khách hàng đồng ý rằng, dù có bất kỳ điều khoản nào trong bộ Hợp đồng này ngược lại với điều khoản trên, trong mọi trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà HTS không thể liên lạc được với Khách hàng, HTS sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông qua bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước.

Khách hàng thừa nhận rằng, HTS không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách hàng, mà mức ký quỹ yêu cầu của HTS có thể vượt quá yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV công bố. Chính vì thế, HTS có quyền tự quyết định điểu chỉnh mức ký quỹ theo thời gian mà không cần Thông báo trước cho Khách hàng.

Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền ký quỹ cho Khách hàng của HTS tại bất cứ thời điểm nào trong ngày không thành công cũng không có nghĩa là HTS không thông báo mà vì thế Khách hàng sẽ không được miễn trừ nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ.

 1. Khách hàng mất khả năng thanh toán, tất toán Tài khoản và các quyền khác

Bất kỳ nghĩa vụ nào đối với HTS ở dưới đây mà Khách hàng không thực hiện sẽ được coi là Khách hàng “mất khả năng thanh toán”:

 1. Khách hàng không nộp tiền để duy trì tỷ lệ ký quỹ cần thiết (tỷ lệ ký quỹ theo quy định được HTS công bố cho từng thời điểm);
 2. Không thanh toán các khoản phí quy định; hoặc
 3. Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Hợp đồng;
 4. HTS xác định rằng số tiền ký quỹ trong Tài khoản giao dịch không đủ tỷ lệ ký quỹ tối thiểu tính theo giá hiện tại của thị trường để bảo đảm Tài khoản của Khách hàng hoạt động được;

Bất kỳ việc “mất khả năng thanh toán” nào của Khách hàng cũng đều được HTS xem xét một cách hợp lý, theo quy tắc riêng của HTS, các hành động được thực hiện theo quy định ở đây nhằm bảo vệ HTS. Khi Khách hàng “mất khả năng thanh toán”, HTS sẽ có quyền, không giới hạn:

            (a) Tất toán hoặc đóng một phần hoặc tất cả các vị thế mở của Khách hàng;

(b) Hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh đặt chờ mở vị thế, Hợp đồng hoặc bất kỳ cam kết nào khác được uỷ quyền thực hiện cho Khách hàng;

(c) Xử lý bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng với HTS ngay khi đến hạn và phải trả;

(d) Chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của HTS thực hiện trong tương lai cho Khách hàng;

(e) Tùy theo quyết định của mình, HTS xét thấy cần thiết hoặc thích hợp trong các trường hợp sẽ có những hành động khác.

Miễn là Quyền và vị thế của HTS không bị nguy hiểm: HTS sẽ cố gắng hết sức để Thông báo cho Khách hàng về ý định thực hiện bất kỳ hành động nào của mình được nêu từ mục (a) đến (e) ở trên trước khi thực hiện. Tuy nhiên, vì một lý do bất khả kháng nào đấy, HTS không thể Thông báo được cho khách hàng trước khi thực hiện thì HTS cũng sẽ không bị coi là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Khách hàng. Việc đóng tất cả các lệnh trên được HTS thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng tất cả các lệnh này đều được đặt ở mức giá hợp lý. Điều này được hiểu rằng: Trong mọi trường hợp, yêu cầu hoặc Thông báo trước cho Khách hàng "mất khả năng thanh toán” sẽ không được coi là sự miễn trừ đối với quyền của HTS để thực hiện bất kỳ hành động nào được cung cấp tại đây và rằng, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ khoản thiếu hụt nào còn lại trong mỗi Tài khoản giao dịch sau khi HTS đã thực hiện bất kỳ hành động như vậy, cùng với lãi suất trên đó cộng với tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý và thu nợ (bao gồm cả phí thuê đòi nợ - nếu có).

 1. Xử lý tài sản ký quỹ

Ký quỹ là bảo đảm cho việc thanh toán hoặc thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với HTS hiện tại chưa thanh toán hoặc sẽ phát sinh trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác. Khách hàng đồng ý rằng, HTS có quyền sử dụng đối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản đảm bảo thuộc về Khách hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với HTS. Tài sản ký quỹ còn phải chịu sự đảm bảo cho quyền lợi an toàn và quyền bù trừ để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng đối với bất kỳ Khách hàng nào đang là Khách hàng của HTS. HTS được phép thực hiện bất kỳ một hoặc tất cả các hành động trong Mục 4 nêu trên mà không bắt buộc phải Thông báo các nghĩa vụ đó.

Trong bất kỳ hành động như vậy, HTS đều có quyền quyết định số tiền, thứ tự và phương thức bán tài sản và có tất cả các quyền, biện pháp khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo đảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có sự đồng ý của HTS, Khách hàng sẽ không được phép nắm giữ bất kỳ tài sản thế chấp nào đang có trong tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù đang thuộc sở hữu hay sau này mới có được.

 1. Tổng tài sản, hoa hồng, phí và các chi phí khác

Khách hàng đồng ý thanh toán và HTS được ủy quyền tính phí trên Tài khoản cho:

 1. Số tiền thua lỗ từ giao dịch, số dư nợ hoặc thiếu hụt, và bất kỳ khoản lãi suất thích hợp nào phát sinh trong Tài khoản;
 2. Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan đến Hợp đồng được thực hiện, vận chuyển và/ hoặc thanh toán bởi HTS, bao gồm nhưng không giới hạn, môi giới hoặc đại lý (nếu có) và môi giới sàn, thanh toán bù trừ, giao dịch và phí khác;
 3. Tất cả các phí trao đổi và các khoản phí tự điều chỉnh khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc áp đặt đối với Hợp đồng hoặc các giao dịch khác trong hoặc cho Tài khoản;
 4. Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào;
 5. Bất kỳ khoản phí liên quan đến dịch vụ khác tính vào Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, phí chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và phí giao dịch;
 6. Bất kỳ khoản tiền nào khác của Khách hàng đối với Tài khoản tại HTS. Trong trường hợp Tài khoản được chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể bị tính phí chuyển khoản và/ hoặc phí dịch vụ.

HTS không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào đối với số tiền mặt dư thừa trong bất kỳ Tài khoản nào của Khách hàng. HTS sẽ không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi ích nào có thể được lấy ra từ việc sử dụng tiền, khoản tiền gửi, tiền mặt, các khoản tương đương tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác của khách hàng. Nếu Khách hàng không nhanh chóng thanh toán ngay một khoản ghi nợ trong Tài khoản và HTS cho rằng, cần phải tiến hành thu nợ, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí để hoàn trả HTS cho các khoản nợ, tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan đến các hành động thu nợ. Khách hàng đồng ý trả lãi trên nợ cho phần thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức lãi suất 12 tháng được Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương công bố tại thời điểm phát sinh cộng biên độ 5%.

 1. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Nếu Khách hàng chỉ dẫn HTS tham gia bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng ngoại tệ hoặc nếu các khoản tiền do Khách hàng nộp liên quan đến việc sử dụng một ngoại tệ thì bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do sự biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến đồng tiền đó sẽ hoàn toàn do Khách hàng chịu. Tất cả các khoản tiền ký quỹ ban đầu và ký quỹ bổ sung cho các mục đích ký quỹ sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng trừ khi được HTS cho phép bằng văn bản. HTS được phép quy đổi các khoản tiền trong Tài khoản giao dịch của khách hàng ra ngoại tệ liên quan theo tỷ giá hối đoái thu được từ HTS hoặc Ngân hàng thanh toán của MXV cộng với lệ phí thích hợp.

 1. Giao nhận hàng hoá và vận chuyển

Khách hàng phải chấp hành nghĩa vụ báo cáo Tài khoản giao dịch của mình đối với một số vị thế lớn theo các quy định do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV ban hành. Khách hàng thừa nhận rằng, việc thực hiện và chấp nhận giao hàng thật có thể liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với việc tất toán trạng thái bằng cách bù trừ vị thế. HTS không kiểm soát, cũng như không đảm bảo về chất lượng, hoặc dung sai của bất kỳ mặt hàng nào được giao trong việc thực hiện Hợp đồng. Khách hàng hiểu rằng, trừ khi các thông số kỹ thuật trong đặc tả Hợp đồng trái ngược nhau, mọi Hợp đồng tương lai dự tính giao hàng, Khách hàng đều phải thông báo kịp thời cho HTS. Khi Khách hàng có ý định nhận hàng (các vị thế mua - long), Khách hàng phải nộp đủ tiền cho HTS ghi đầy đủ, rõ ràng giá trị của hàng hoá ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày Thông báo đầu tiên; Trường hợp các vị thế bán (short), khách hàng phải gửi hàng vào kho theo chỉ định ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, Khách hàng cần có đủ tiền để nhận hàng và HTS phải có đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết trong khoảng thời gian trên. Nếu HTS không nhận được các hướng dẫn, tiền và/ hoặc các tài liệu nói trên, HTS được phép theo quyết định của mình, mượn hoặc mua bất kỳ tài sản nào cần thiết để tôn trọng nghĩa vụ đó và Khách hàng sẽ phải thanh toán và bồi thường cho HTS bất kỳ tổn thất (như được định nghĩa dưới đây) mà HTS có thể phải chịu trách nhiệm này. Khách hàng đồng ý rằng HTS, tùy theo quyết định của mình, có thể thiết lập giới hạn giao dịch cho Tài khoản và có thể giới hạn số lượng các vị thế mở (net hoặc tổng) mà Khách hàng có thể thực hiện thanh toán, và/ hoặc có được qua việc thiết lập giới hạn. Khách hàng đồng ý:

 1. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vượt quá các giới hạn đó,
 2. Rằng HTS có thể yêu cầu Khách hàng giảm các vị thế mở,
 3. Rằng HTS có thể từ chối chấp nhận đặt lệnh để thiết lập các vị thế mới. HTS có thể áp đặt và thực hiện các giới hạn, hoặc từ chối những giới hạn như vậy hay không theo Luật tham chiếu.

Khách hàng phải tuân thủ tất cả các giới hạn vị thế do bất kỳ tổ chức quản lý quy định hoặc tự điều tiết hay bất kỳ một trao đổi nào. Ngoài ra, Khách hàng đồng ý thông báo cho HTS nhanh chóng nếu Khách hàng được yêu cầu nộp báo cáo vị thế với bất kỳ tổ chức quy định hoặc tự điều tiết nào hoặc với bất kỳ trao đổi nào và đồng ý cung cấp cho HTS với bản photo của bất kỳ báo cáo nào như vậy. HTS từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của Khách hàng liên quan đến các giới hạn vượt quá giới hạn áp dụng của Khách hàng.

 1. Giới hạn trách nhiệm của HTS

Khách hàng ủy quyền cho HTS giao dịch mua - bán hàng hóa theo chỉ dẫn bằng lời nói hoặc bằng văn bản của Khách hàng hoặc môi giới, đại lý (nếu có). Trong quá trình thực hiện giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam, HTS không chịu trách nhiệm với Khách Hàng về những sơ suất hoặc hành vi sai trái của bất kỳ bên môi giới thứ ba nào được lựa chọn bởi HTS. HTS sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng trong trường hợp có lỗi bất cẩn, hoặc thông tin không chính xác của bất kỳ môi giới độc lập, đại lý hoặc người khác giao dịch thay mặt Khách hàng.

Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại đối với HTS cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi:

(a) Các hạn chế, quy định, quy tắc, quyết định hoặc lệnh của Bộ Công thương, Chính phủ, tòa án, quy định hoặc tự điều chỉnh;

(b) Đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch;

(c) Chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao động;

(d) Chậm trễ hoặc không chính xác trong việc truyền tải hoặc báo cáo đơn đặt hàng do sự cố hoặc lỗi của các dịch vụ máy tính, truyền tải, truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện;

(e) Sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào để thực thi các quy tắc của nó hoặc trả cho HTS bất kỳ khoản ký quỹ nào có liên quan đến tài khoản của Khách hàng;

(f) Sự thất bại hay trì hoãn của bất kỳ ngân hàng, tổ chức thanh toán bù trừ, hoặc người khác mà theo các quy tắc trao đổi có liên quan đang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác để thanh toán hoặc cung cấp tương tự cho HTS;

(g) Bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của HTS;

(h) Là kết quả bất kỳ hành động nào của HTS hoặc các đại lý của nó tuân thủ Luật tham chiếu;

(i) Là kết quả bất kỳ hành động nào của HTS liên quan đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục sẵn có theo Mục 4 của Hợp đồng này;

 (j) đối với hành vi hoặc thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi HTS, HTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại đó phát sinh trực tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành vi sai trái cố ý. Không có sự kiện nào mà HTS hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào chịu trách nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

 1. Đặt lệnh và những điều khách hàng lưu ý

Giao dịch Hợp đồng phái sinh hàng hoá có thể gặp sự biến động lớn về giá, vì thế Khách hàng cần thiết phải chú ý trong việc đặt lệnh và thực hiện các yêu cầu của HTS. Trừ khi một tài khoản được quản lý thông qua việc thực hiện một ủy quyền giao dịch bằng văn bản, mỗi lệnh phải được Khách hàng thông báo cho HTS hoặc môi giới, đại lý của Khách. Nội dung thông báo nên bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở hàng hóa liên quan, số lượng, giá cả và tháng giao hàng. Bất kỳ giao dịch nào không được khách hàng ủy quyền cụ thể phải được Khách hàng trực tiếp thông báo cho HTS. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch không được thông báo và cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh do một quá trình giao dịch liên quan đến việc ủy quyền.

Lệnh giao dịch có hiệu lực trong phiên giao dịch, trừ khi được Sở Giao dịch chỉ định và chấp nhận. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với yêu cầu đặt lệnh được đưa ra hoặc được khớp đủ ngay cả khi báo cáo không chính xác về giá khớp hoặc báo cáo lỗi không thực hiện được.

Khách hàng đồng ý rằng khi HTS đại diện thực hiện đặt lệnh bán hoặc mua theo sự chỉ định của Khách hàng, HTS, đại lý hay bất kỳ nhà môi giới nào đều có thể đặt lệnh ngược lại lệnh của Khách hàng đã đặt trước đó nhưng vẫn phải tuân theo các giới hạn và điều kiện (nếu có) trong Luật tham chiếu.

HTS cung cấp một số nền tảng nhập dữ liệu điện tử dựa trên nền tảng Internet nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập các lệnh đặt của Khách hàng trong phần mềm giao dịch do HTS cung cấp. Nếu muốn sử dụng phần mềm giao dịch của HTS, Khách hàng trước hết phải ký thỏa thuận giao dịch trực tuyến.

 1. Thông báo và các báo cáo, sao kê tài khoản

Nếu trên sao kê của khách hàng có sự không chính xác hoặc có sự chênh lệch so với thực tế hoặc các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, hoặc thông báo thì Khách hàng đồng ý rằng, nghĩa vụ của Khách hàng phải có trách nhiệm phản hồi lại cho HTS về vấn đề này bằng điện thoại  hoặc email ngay sau nhận được sao kê hay thông báo trước đó. Trong trường hợp Khách hàng không phản hồi ngay lập tức, việc thực hiện kết quả sao kê hay các báo cáo coi như đã được Khách hàng phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp đặt HTS về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch được đề cập đến. Tất cả các báo cáo về sự không chính xác hoặc chênh lệch phải được gửi lại cho người môi giới hoặc đại lý giới thiệu của Khách hàng hoặc Bộ phận giao dịch của HTS.

Khi Khách hàng có các vị thế mở hoặc đang đặt lệnh nhưng không thường xuyên tại địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận Thông báo hoặc báo cáo, thì Khách hàng phải có trách nhiệm duy trì liên lạc với người môi giới. Khách hàng ủy quyền cho HTS chuyển tải bằng điện tử (có thể bao gồm thư điện tử) cho Khách hàng hoặc cập nhật trên cùng Bảng sao kê tất cả các thông tin, có thể bao gồm: Thông báo về bố sung ký quỹ (gọi bổ sung ký quỹ), sao kê chi tiết các giao dịch tiền, lệnh đặt giao dịch, các Thông báo khác và Khách hàng chấp thuận phương pháp tiếp nhận thông tin như vậy. Sự đồng ý nhận thông tin này bằng điện tử sẽ có hiệu lực cho đến khi Khách hàng thu hồi bằng văn bản và nhận được thông báo bởi HTS. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thư điện tử của mình cũng như trang web của HTS  một cách thường xuyên và hàng ngày để nhận các báo cáo, sao kê chi tiết các giao dịch và các thông báo khác của HTS. Khách hàng đồng ý tải xuống hoặc in các báo cáo, sao kê chi tiết về giao dịch đó và các thông báo khác nếu báo cáo hoặc thông tin đó có sẵn để tải xuống hoặc in. Thông tin được gửi bằng thư điện tử sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) vào ngày làm việc kế tiếp sau khi HTS gửi thư điện tử. Thông tin và thông báo đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của HTS sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) sau khi HTS đăng thông tin và thông báo đó. Khách hàng phải thông báo ngay cho HTS về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc bằng cách khác xem một tài liệu truyền qua điện tử hoặc thông tin.

Theo yêu cầu của Khách hàng, HTS sẽ sử dụng một phương pháp thay thế khác để cung cấp các Thông báo hoặc tài liệu đó cho Khách hàng, với chi phí tính cho Khách hàng. Khoản phí đó do HTS đặt ra và được điều chỉnh theo thời gian. Các phương tiện thay thế như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngày mà Thông báo hoặc tài liệu đó được coi là Khách hàng đã nhận như đã đề cập ở trên. Thông tin chi tiết về giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hay thông báo tương tự nào khác gửi cho Khách hàng hoặc được đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của HTS sẽ có tính ràng buộc trừ khi Khách hàng thông báo cho HTS có sai lệch.

 1. Cam kết, đảm bảo và các thoả thuận khác của Khách hàng

Khách hàng cam đoan, bảo đảm và đồng ý các thỏa thuận với HTS rằng:

 1. Khách hàng, nếu là cá nhân, đại diện pháp lý phải đảm bảo đủ điều kiện của Luật tham chiếu để tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng này;
 2. Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam đoan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có thẩm quyền để tham gia ký vào Hợp đồng này, cũng như đăng ký mở Tài khoản và tham gia vào các giao dịch trong Hợp đồng như được đề cập ở đây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn rằng, người thực hiện ký Hợp đồng này phải là người đã được ủy quyền hợp lệ và có thẩm quyền làm như vậy;
 3. Khách hàng cũng như bất kỳ đối tác nào, kể cả nhân viên hay giám đốc của HTS đã được tiết lộ trước đó bằng văn bản cho HTS;
 4. Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì Tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật tham chiếu;
 5. Khách hàng đã xác định rằng việc giao dịch hàng hoá là phù hợp với Khách hàng, thận trọng trong mọi khía cạnh, không vi phạm Điều lệ của sở giao dịch hàng hóa hoặc các quy định pháp luật (hoặc tài liệu quản lý tương đương khác) hoặc bất kỳ luật, quy định, phán quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà Khách Hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng buộc hoặc ràng buộc;
 6. Không có thoả thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và HTS về sự từ bỏ, HTS tùy theo quyết định của mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới khác. Hợp đồng được thực hiện bởi các nhà môi giới đó trên một trao đổi cho Khách hàng và đề nghị được " từ bỏ" cho HTS để thanh toán và/ hoặc tiếp tục duy trì Tài khoản;
 7. Tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng này (bao gồm bất kỳ giấy tờ, tài liệu cung cấp kèm theo) là đúng, chính xác và đầy đủ.

Khách hàng đồng ý thông báo kịp thời cho HTS bằng văn bản nếu bất kỳ thông tin và đại diện nào ở trên trở nên không chính xác hoặc bằng cách nào đó không còn đúng, đầy đủ và chính xác hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong thông tin của Khách hàng.

 1. Ghi âm

Khách hàng ủy quyền cho HTS để ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Khách hàng với HTS và đồng ý với việc sử dụng băng ghi âm đó trong bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. HTS theo ý của mình, sử dụng một hệ thống ghi âm điện thoại để đặt lệnh của Khách hàng và có thể xóa hoặc bỏ các băng đó theo thủ tục thông thường của nó.

 1. Hiệu lực Hợp đồng

Hợp đồng này phản ánh toàn bộ thỏa thuận giữa HTS với Khách hàng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng lời nói và bằng văn bản trước đó giữa các bên liên quan đến nội dung của Hợp đồng này.

 1. Bồi hoàn

Cùng với bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác được nêu ra trong Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý bồi thường và không tác động xấu đến HTS, cũng như Giám đốc, cán bộ - nhân viên, và đại lý của HTS đối với

Điều 1: Khái niệm

1.1 Giao dịch trực tuyến: là giao dịch của khách hàng để đặt lệnh, nhận lệnh mua/bán giao dịch hàng hóa trực tuyến trên Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp.

1.2 Hệ thống chữ ký điện tử: bao gồm Tên truy cập và Mật khẩu truy cập nhằm xác nhận Khách hàng ký chứng từ điện tử và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng đó đối với nội dung chứng từ điện tử được ký. Chữ ký điện tử xác định tính hợp pháp của các giao dịch hàng hóa mà Khách hàng thực hiện với HTS.

a. Tên truy cập (User): là tên dùng để sử dụng khi truy cập vào Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp để thực hiện giao dịch.

b. Mật khẩu truy cập: là mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để đăng nhập vào Hệ thống phần mềm HTS cung cấp để thực hiện giao dịch.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận giao dịch trực tuyến

2.1 Khách hàng và HTS đồng ý thực hiện giao dịch hàng hóa qua hệ thống giao dịch trực tuyến do HTS cung cấp. Dịch vụ giao dịch trực tuyến chỉ được HTS cung cấp trực tiếp cho Khách hàng, khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý chấp thuận của HTS;

2.2 Khách hàng phải đăng ký và ký kết Thỏa thuận Giao dịch Hợp đồng hàng hóa trực tuyến và chấp thuận các điều kiện cung cấp dịch vụ đặt lệnh mua/bán qua Internet của HTS theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của HTS trong từng thời kỳ.

2.3 Khách hàng tự theo dõi, đối soát, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giao dịch do Khách hàng thực hiện.

2.4 Bằng Thỏa thuận này, khách hàng mặc nhiên thừa nhận, công nhận các Giao dịch được thực hiện có Chữ ký điện tử HTS cấp cho Khách hàng và được ghi nhận trên hệ thống của HTS là có giá trị pháp lý, hợp pháp và là chứng từ gốc để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh. HTS không cần thực hiện việc Xác nhận giao dịch qua Fax mà HTS chỉ cần gửi Thông báo Kết quả Giao dịch và Báo cáo sao kê tài khoản cho Khách hàng sau khi kết thức phiên giao dịch qua địa chỉ email hoặc số fax khách hàng đã đăng ký với HTTS. Bản gốc sẽ được gửi qua đường Bưu điện cho Khách hàng sau đó (nếu có yêu cầu).

Điều 3: Quy trình thực hiện giao dịch

3.1 Khách hàng được HTS cấp Chữ ký điện tử để tham gia vào hệ thống giao dịch. Giao dịch của Khách hàng chỉ được coi là hợp pháp, hợp lệ khi Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng Chữ ký điện tử này. Khách hàng chỉ được cấp 01 (một) Chữ ký điện tử. HTS sẽ thông báo Chữ ký điện tử này cho Khách hàng theo địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với HTS. Khách hàng có thể yêu cầu HTS hoặc trực tiếp đổi mật khẩu đăng nhập trên phần mềm giao dịch của HTS.

3.2 Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, Khách hàng được khuyến cáo thay đổi Mật khẩu truy cập mới với ít nhất là 8 ký tự bao gồm cả chữ và số để đảm bảo tính bảo mật của Mật khẩu truy cập

3.3 Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ tự truy cập vào Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp bằng Chữ ký điện tử. Hệ thống phần mềm của HTS sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi các thông tin nhận dạng bao gồm tên, tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với HTS. Sau khi đăng nhập thành công, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch hàng hóa cụ thể như sau:

- Truy cập và tra cứu thông tin như thống kê giao dịch thị trường trong ngày và thông tin tài khoản của khách hàng như tra cứu số dư tiền, thông tin đặt lệnh giao dịch….

- Đặt lệnh: Khách hàng sẽ truy cập vào phần mềm đặt lệnh của HTS, điền các thông tin cần thiết về mặt hàng giao dịch, số lượng giao dịch, giá mua/bán để đặt lệnh.

3.4 Mật khẩu truy cập của Khách hàng sẽ tự động bị khóa nếu sau 5 lần Khách hàng truy cập không thành công hoặc Khách hàng không sử dụng Mật khẩu này để truy cập vào Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến sau 03 tháng kể từ lần truy cập cuối cùng. HTS bảo lưu quyền được thu hồi những Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến không hoạt động. 

Điều 4: Bảo mật

4.1 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Chữ ký điện tử do HTS cung cấp. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Chữ ký điện tử bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2 Trong trường hợp “Mật khẩu truy cập” bị thất lạc hoặc mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay cho HTS bằng văn bản.

4.3 Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi HTS có văn bản về việc đã nhận được thông báo mất “Mật khẩu đăng nhập” hoặc lộ mật khẩu của Khách hàng.

Điều 5: Quyền và Trách nhiệm của các Bên

5.1 Quyền, trách nhiệm và Cam kết của Khách hàng

5.1.1 Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng

a. Công nhận và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng. Không hủy ngang, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch tương lai hàng hóa nào đã thực hiện trên hệ thống phần mềm của HTS bằng chữ ký điện tử của Khách hàng vì bất cứ lý do nào;

b. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch hàng hóa thông qua giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền hoặc bất kỳ bên thứ ba/ nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện và sử dụng Tài khoản giao dịch giao dịch hàng hóa của Khách hàng và Khách hàng đã nhận thức đầy đủ và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh (nếu có).

c. Cam kết thanh toán đầy đủ mọi khoản phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do HTS quy định trong từng thời kỳ. Trường hợp tại thời điểm thu phí nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền thanh toán, Khách hàng có nghĩa vụ nộp tiền mặt cho HTS theo đúng thời hạn quy định;

d. Cam kết bảo mật Chữ ký điện tử do HTS cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh do đánh mất/để lộ Chữ ký điện tử;

e. Từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc cung cấp hệ thống phần mềm giao dịch của HTS bao gồm không hạn chế trường hợp bất khả kháng, hệ thống giao dịch bị trục trặc, lỗi đường truyền… và các trường hợp khác không do lỗi của HTS.

5.1.2 Khách hàng có trách nhiệm

a. Tuân thủ các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này và các Hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan;

b. Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan tới Khách hàng và kịp thời thông báo với HTS khi có sự thay đổi;

c. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình giao dịch và hướng dẫn của HTS về giao dịch hàng hóa trực tuyến;

d. Chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình;

e. Thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virut trên hệ thống máy tính, chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính của Khách hàng đáp ứng được các điều kiện tối thiểu có thể thực hiện được giao dịch. HTS không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc máy tính của Khách hàng trong quá trình tham gia giao dịch;

f. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này, quy định của HTS và các quy định của pháp luật.

5.2 Quyền và trách nhiệm của HTS

a. Được miễn trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trong trường hợp hệ thống giao dịch bị trục trặc, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

b. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

c. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng sử dụng các dịch vụ của HTS.

d. Bảo mật thông tin của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

f. Được quyền ngưng/ tạm ngưng/ thay đổi/ thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định của Pháp luật và có thông báo trước cho Khách hàng;

g. Trong trường hợp Khách hàng muốn thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi giao dịch đã được HTS xử lý, HTS sẽ hỗ trợ Khách hàng thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi các giao dịch này, nhưng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh bởi việc không sửa đổi hay không hủy bỏ được các lệnh giao dịch của Khách hàng mà HTS đã xử lý chính xác theo đúng chỉ dẫn của Khách hàng;

h. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Tạm ngừng giao dịch

6.1 HTS không đảm bảo việc cung cấp hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến một cách liên tục và không bị gián đoạn. Do đó, mặc dù Khách hàng có thể sử dụng hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến vào mọi thời điểm, Khách hàng đồng ý rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng, thực hiện được một số hoặc tất cả các giao dịch hàng hóa trực tuyến do việc bảo trì hệ thống hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

6.2 Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng và yêu cầu thực hiện giao dịch đã được gửi đến hệ thống xử lý của HTS. HTS không đảm bảo việc cung cấp giao dịch trực tuyến sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; các thông tin được truyền tải bị mất; xuất hiện những virut gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào hệ thống của HTS để thực hiện giao dịch;

6.3 HTS có thể chấm dứt/từ chối thực hiện giao dịch vì bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước khi HTS thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp (i) Khách hàng vi phạm quy định của HTS hoặc của pháp luật về việc sử dụng và quản lý Tài khoản giao dịch, hoặc (ii) theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc (iii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro, hoặc (iv) khi lợi ích của HTS/Khách hàng/bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc có gian lận, hoặc (v) trường hợp HTS tạm ngưng dịch vụ để bảo trì hoặc khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận này.

6.4 Khách hàng phải tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ. 

Điều 7: Giao dịch không hủy ngang

7.1 Khách hàng không thể hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch  hàng hóa trực tuyến nào đã thực hiện trên hệ thống phần mềm của HTS bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng muốn hủy yêu cầu thực hiện giao dịch của mình, HTS sẽ chỉ xem xét với điều kiện (i) yêu cầu hủy giao dịch được gửi đến HTS ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch, và (ii) HTS chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng, và (iii) việc hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của HTS cũng như lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

7.2 Bất kỳ giao dịch hàng hóa trực tuyến nào đã được thực hiện sẽ được HTS coi là có giá trị và không hủy ngang. Khách hàng cam kết, chấp thuận là giao dịch do Khách hàng là người duy nhất thực hiện, HTS không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào cho bên thứ ba nào khác thực hiện giao dịch. 

Điều 8: Miễn trừ trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, HTS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

8.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch;

8.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của HTS trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến;

8.3 Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;

8.4 HTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này do trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, quy định của chính phủ và luật định, chiến tranh, hỏa hoạn, lụt lội, bạo động…

8.5 Khách hàng để lộ/đánh mất Chữ ký điện tử do HTS cung cấp;

8.6 Lỗi giao dịch gây ra do việc đăng nhập giao dịch trực tuyến không đúng cách của Khách hàng;

8.7 Các trường hợp khác không do lỗi của HTS.

Điều 9: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

9.1 Các điều kiện và điều khoản quy định trong Thỏa thuận này tuân thủ và được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

9.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này trước hết được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng có giá trị hiệu lực buộc các Bên phải thực hiện.

Điều 10: Hiệu lực của Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có sự kiện làm chấm dứt Thỏa thuận như quy định tại khoản 11 của thỏa thuận;

Điều 11: Các quy định khác

11.1 HTS bảo lưu quyền được sửa đổi bổ sung bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. HTS sẽ thông báo cho khách hàng các thông tin về dịch vụ giao dịch trực tuyến, biểu phí, các chính sách, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và các thông tin liên quan khác qua địa chỉ email hoặc qua Fax mà khách hàng đã đăng ký với HTS. HTS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do: 

a. Email hoặc Fax của Khách hàng không nhận được thông tin vì bất kỳ lý do nào; hoặc

b. Khách hàng thay đổi địa chỉ email hoặc số Fax mà không thông báo với HTS.

(Khách hàng cần đọc, nghiên cứu và ký xác nhận vào văn bản này)

 

Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro không bao hàm toàn bộ cũng như các khía cạnh quan trọng khác trong hợp đồng giao dịch hàng hoá. Rủi ro về thiệt hại trong giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa có thể là lớn. Vì thế, KH nên cẩn thận xem xét về những giao dịch đó có phù hợp với mục đích, tiềm lực tài chính của mình hay không. Về khía cạnh rủi ro, Khách hàng chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro thuộc bản chất của nghiệp vụ (cũng như rủi ro liên quan đến mối quan hệ thiết lập theo Hợp đồng). Hợp đồng giao dịch hàng hoá không thích hợp đối với đa số đối tượng tham gia giao dịch. Khách hàng phải cân nhắc và quyết định sự phù hợp của loại giao dịch này, xét cả trên phương diện kinh nghiệm hoạt động, mục tiêu, nguồn lực cũng như các điều kiện khác. Trước khi lựa chọn giao dịch, Khách hàng cần nhận biểt rủi ro tiềm ẩn dưới đây:

 1. Rủi ro chung

Các Hợp đồng giao dịch hàng hóa tiềm ẩn mức độ rủi ro khá cao. Mức ký quỹ ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng giá trị giao dịch, do vậy, rủi ro của toàn bộ giao dịch là khá cao. Chỉ cần một biến động nhỏ của thị trường cũng ảnh hưởng không hạn chế đến số tiền mà Khách hàng đã ký quỹ hoặc có nghĩa vụ phải ký quỹ, gây bất lợi không nhỏ cho khách hàng. Trong một số trường hợp, Khách hàng không được hoàn lại mức ký quỹ ban đầu cũng như các chi phí khác phải nộp để duy trì vị thế của Khách hàng. Nếu biến động thị trường theo hướng bất lợi cho vị thế đang nắm giữ của Khách hàng, hoặc mức ký quỹ duy trì tăng lên, Khách hàng phải bổ sung tiền ký quỹ theo thông báo của Công ty, hoặc ngược lại, Công ty sẽ thanh lý, đóng vị thế của Khách hàng, Khách hàng có trách nhiệm phải đền bù toàn bộ thiệt hại từ giao dịch.

 1. Rủi ro về thông tin và cập nhật thông tin của khách hàng

Khách hàng nên tìm hiểu từ Công ty đầy đủ thông tin về các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến hợp đồng Hàng hóa Phái sinh cũng như các nghĩa vụ liên đới (Ví dụ, trường hợp Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện giao nhận hàng hoá với các điều kiện hạn chế về thời gian giao hàng). Trong một số trường hợp, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có thể thay đổi các quy định của Hợp đồng giao dịch (bao gồm quy định về giá thanh toán).

 1. Rủi ro về giao dịch

Các điều kiện của thị trường (ví dụ: tính thanh khoản) và /hoặc việc vận hành của các quy tắc của thị trường (một số thị trường có thể ngừng bất kỳ giao dịch nào hay tháng giao dịch nào vượt quá quy định về phạm vi biến động giá) có thể làm gia tăng khả năng thua lỗ do không thanh toán hoặc không thực hiện được giao dịch. Hơn nữa, cơ chế xác định giá có thể gây bất lợi cho Khách hàng do các điều khoản không đồng nhất.

 1. Rủi ro về khoản tiền ký quỹ và các loại phí
 1. Ký quỹ:

(a1) Khách hàng có khả năng bị thua lỗ và mất toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu hoặc bất kỳ khoản ký quỹ nào khác đã hoặc có nghĩa vụ ký quỹ cho đối tác để duy trì trạng thái trên thị trường phái sinh hàng hoá và hàng hoá giao ngay. Nếu thị trường biến động bất lợi cho vị thế của khách hàng, khách hàng phải ký quỹ bổ sung để duy trì trạng thái. Trường hợp không thực hiện đầy đủ yêu cầu ký quỹ trong thời gian hợp lý, trạng thái của khách hàng sẽ bị tất toán một cách bất lợi, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi thiệt hại phát sinh liên quan đến tài khoản giao dịch.

(a2) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty để giao dịch mua bán các Hợp đồng giao dịch hàng hoá không được bảo hiểm trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

(a3) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty không được đảm bảo hoặc bảo hiểm bởi Trung tâm thanh toán bù trừ - đơn vị trực thuộc Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam hoặc Thành viên thanh toán bù trừ - đơn vị do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cấp phép trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

(a4) Vì lợi ích cá nhân của từng khách hàng nên khoản tiền ký quỹ nộp cho Công ty được quản lý tập trung ở tài khoản mở tại Ngân hàng thanh toán do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam chỉ định. Tuy nhiên, khoản tiền này khách hàng có thể phải chịu những thiệt hại phát sinh từ các khách hàng khác nếu Công ty không có đủ vốn để bù đắp tổn thất thương mại do những khách hàng khác gây nên.

 1. Phí và các chi phí khác:

Trước khi tham gia giao dịch mua bán hàng hoá, Khách hàng cần tham khảo đầy đủ và rõ ràng về các loại phí khác phải trả cho giao dịch. Những chi phí phải trả này ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần của Khách hàng trong giao dịch.

Đối với các giao dịch qua thị trường nước ngoài hoặc giao dịch ngoài sàn giao dịch: Các khoản tiền ký quỹ tại các tổ chức môi giới hàng hoá, môi giới hàng hoá phái sinh và hàng hoá giao ngay nhằm mục đích tham gia vào thị trường quốc tế và giao dịch ngoài sàn giao dịch có thể ít đảm bảo hơn so với việc ký quỹ trên các sàn giao dịch có tổ chức hoặc các giao dịch trong nước.

 1. Rủi ro về vị thế giao dịch
 1. Tất toán vị thế:

Trong những thời điểm nhất định của thị trường, việc tất toán một vị thế của khách hàng có thể không hoặc khó thực hiện.

 1. Các lệnh giao dịch hạn chế:

Đặt lệnh hạn chế, ví dụ như lệnh “stop-loss” hay “stop-limit” không đủ hạn chế thua lỗ của bạn, bởi điều kiện của thị trường trong một số trường hợp nhất định không cho phép thực hiện lệnh này.

 1. Vị thế “chênh lệch”:

Một vị thế chênh lệch chưa chắc ít rủi ro hơn so với các trạng thái “âm” hoặc “dương”.

 1. Rủi ro về Luật địa phương nơi hàng hoá niêm yết

Giao dịch trên các thị trường khác nhau chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật khác nhau, đặc biệt là các hàng hoá gắn với các thị trường địa phương, điều này ảnh hưởng đến phạm vi rủi ro của Khách hàng. Vì vậy, trước khi giao dịch, Khách hàng cần làm rõ các nguyên tắc, quy định liên quan đến loại hàng hoá dự định giao dịch.

 1. Rủi ro về tiền tệ

Mức biến động tỷ giá trong những trường hợp phải chuyển đổi đồng tiền chỉ định trong hợp đồng sang một đồng tiền khác có thể ảnh hưởng đến mức lợi nhuận hoặc thua lỗ trong các giao dịch tương lai.

 1. Rủi ro về hệ thống phần mềm giao dịch

Quá trình chuyển lệnh giao dịch, thực hiện, khớp lệnh, thanh toán giao dịch hầu hết được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử. Vì thế, tồn tại nhiều khả năng lỗi và ngừng hoạt động vì bất cứ lý do gì. Khả năng khách hàng phục hồi các thiệt hại bị hạn chế bởi các nhà cung cấp dịch vụ, thị trường, trung tâm thanh toán bù trừ, và nhiều nguyên nhân khác. Khách hàng cần tham khảo từ đối tác của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam về các khả năng xảy ra liên quan đến hệ thống thiết bị giao dịch.

 1. Rủi ro về giao dịch điện tử

Giao dịch trên một hệ thống điện tử thường có những đặc trưng khác với hệ thống giao dịch thông thường. Nhận thức đặc trưng này, Khách hàng sẽ gặp một số rủi ro liên quan đến hệ thống, bao gồm khả năng trục trặc của phần cứng và phần mềm. Khi hệ thống gặp trục trặc, lệnh giao dịch của Khách hàng có nguy cơ không được thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng hoặc bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

 1.  Các giao dịch ngoài sàn giao dịch

Một số luật hạn chế khả năng tham gia giao dịch ngoài sàn giao dịch của các tổ chức. Tổ chức giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa với Khách hàng có thể đóng vai trò như cộng sự của khách hàng trong các giao dịch. Việc thanh toán một vị thế, đánh giá giá trị hợp đồng, xác định đúng mức giá hoặc đánh giá mức rủi ro liên quan là rất khó khăn hoặc trong một số trường hợp là hoàn toàn không thể thực hiện. Những hạn chế này làm tăng rủi ro trong các giao dịch. Các giao dịch ngoài sàn giao dịch chịu sự điều chỉnh rõ ràng và hạn chế thực hiện trong một số quy định. Trước khi thực hiện các giao dịch này, cần nắm rõ các điều luật và quy định điều chỉnh cùng các rủi ro có thể nhận biết trước.

 1.  Rủi ro khác

Đối với các sàn thực hiện phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp (open out-cry, ring trading), quá trình giao dịch của khách hàng được thực hiện bằng việc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch mà không có sự tham gia của một hệ thống điện tử nào. Thời gian tiếp cận với sàn giao dịch thường lâu hơn so với sàn giao dịch điện tử do quá trình truyền tin có thể gặp trục trặc, việc đặt lệnh giao dịch, xác nhận tình trạng của lệnh cần một khoảng thời gian nhất định.  Khách hàng cần nhận biết rằng các thông tin và tín hiệu từ thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Các kết quả thực hiện giao dịch thông báo ngay sau khi đặt lệnh có thể thay đổi căn cứ vào diễn biến thực tế của Sàn giao dịch tại từng thời điểm. Vì vậy, khách hàng cần nhận biết và chấp nhận những khả năng sau: 

- Trong điều kiện thị trường không biến động nhiều, chuyên viên giao dịch của Công ty cũng cần ít nhất từ 2 đến 3 phút để có thể chuyển lệnh được lên sàn. - Khi thị trường biến động, số lượng lệnh là rất lớn và thường tập trung vào một khoảng thời gian ngắn khi giá bắt đầu biến động nhanh. Thêm vào đó, sàn giao dịch cũng nhận được được rất nhiều lệnh và số lệnh Công ty chuyển lên chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Do vậy, để lệnh có thể lên tới sàn cần nhiều thời gian hơn. Thực tế giao dịch cho thấy khoảng thời gian này thường là 5 đến 10 phút. Thậm chí có những thời điểm broker nước ngoài nhận được quá nhiều lệnh nên không thể chuyển kịp cho broker tại sàn và phải ưu tiên những lệnh đặt trước, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng bị dồn lệnh và khoảng thời gian cần thiết để lệnh lên sàn kéo sẽ dài hơn, có thể lên tới khoảng 20 phút.

- Trường hợp lệnh bị huỷ sau khi đã được xác nhận cũng có thể xảy ra (dù rất hiếm khi) là do những nhầm lẫn của các broker tại sàn khi thị trường rơi vào tình trạng fast market. Các mức giá đã được xác nhận thực chất là giá ảo (được gọi là bad print và thể hiện bằng dấu # trong Time & Sales của sàn giao dịch). Theo quy định của sàn Nybot, các broker tại sàn hoàn toàn có quyền huỷ các lệnh đã xác nhận đối với giá bad print thậm chí sau khi thị trường đã đóng cửa.

BẢN CÔNG BỐ NÀY KHÔNG THỂ BAO GỒM ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC RỦI RO VÀ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Tại đây tôi cam kết đã nghiên cứu, hiểu rõ và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro có liên quan được nêu trong “Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro” của Quý Công ty.

BẢNG TÍNH PHÍ SỬ DỤNG GIAO DỊCH CQG
(ban hành theo Thông báo số 258/TB/TGD-MXV)
Phí mở tài khoản giao dịch CQG
Phí duy trì Trader (user giao dịch)
Nội dung thanh toán Phí hàng hóa (đã bao gồm thuế) Phân loại dữ liệu sử dụng Ghi chú
ICE EU
ICE US
SGX
TOCOM
CBOT + COMEX, NYME (CME Bundle)
MD Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường
TB Chỉ hiển thị giá khớp
CBOT
MD Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường
TB Chỉ hiển thị giá khớp
COMEX
MD Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường
TB Chỉ hiển thị giá khớp
NYMEX
MD Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường
TB Chỉ hiển thị giá khớp